Fram til bygningen Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må derfor ha kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr. Behovet må avklares med brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maks stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Utbyggerne må alltid ta hensyn til brøyting på vinteren. Oppstillingsplass eller kjøreveg for utrykningskjøretøy kan ikke brukes som snøopplagring. 

 

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

Husket du å la asken avkjøles skikkelig før du kastet den i søpla? På vinteren er det mange som fyrer litt ekstra i peisen, noe som skaper både varme og hygge. Problemet er at mange tar ut asken for tidlig mens den enda er varm. Selv et døgn etter at ilden har slukket kan asken inneholde glør som kan begynne å brenne igjen lenge etter at man har kvittet seg med asken.  

Oppskyting av fyrverkeri utenom 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00 reguleres av forskrift om politivedtekt § 2-5.Farleg eller skremmande verksemd.

Heretter må alle henvendelser angående bålbrenning  varsles til 110 sentralen på Hamar

Skal du brenne kvist eller tørrgress i Midt-dalen så ring telefonnummer 611 48000

 

 

Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mhp feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr.

Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling.

Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig.