veileder for tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Fram til bygningen Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må derfor ha kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr. Behovet må avklares med brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maks stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Utbyggerne må alltid ta hensyn til brøyting på vinteren. Oppstillingsplass eller kjøreveg for utrykningskjøretøy kan ikke brukes som snøopplagring. 

 

Kravspesifikasjoner for MGB`s bilpark:

 

Vi trenger minst 4 meters vegbredde bredde for våre kjøretøy

Svingradius innvendig må være 8,5 m

Svingradius utvendig må være 14,5 m

Vår tankbil på 14000 l veier ca 29 tonn

Høyde biler 3,5 m

Vi har Følgende materiell i Mgb:

 

Fåvang

1 mannskapsbil på med 3000l vann, 1 Skogbrannbil Hiace, 1 6 hjuling med tank/Båre

 

Ringebu

1 mannskapsbil på med 3000l vann og 1-7 skum, og en tankbil med 14000l vann

 

Sør-Fron

1 mannskapsbil på med 3000l vann, 1 Hiace

 

Nord-Fron

1 mannskapsbil på med 3000l vann og 1-7 skum, og en tankbil med 11000l vann 1 fremskutt enhet vw transporter

 

Skåbu

mannskapsbil på med 3000l vann og en tankbil med 11000l vann og fremskutt enhet toyota.

 

E. Vannforsyning

Plan- og bygningsloven krever forsvarlig adgang til slokkevann for bygninger som brukes til opphold for mennesker eller dyr.

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at bygning må ha forsvarlig adgang til slokkevann. Det er tiltakshavers ansvar, ofte gjennom ansvarlig prosjekterende, å få avklart hvorvidt det er forsvarlig adgang til slokkevann.

Plan- og bygningsloven beskriver ikke direkte hvordan enkelteiendommer skal forsynes med slokkevann, men legger opp til at ulike løsninger er mulig.

Ifølge forskrift om brannforebygging § 21 første ledd skal kommunen sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brann- og redningsvesenets behov for slokkevann. Kommunen kan benytte arealplan for å regulere teknisk infrastruktur, se blant annet plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 3. I tettbygde strøk løses slokkevann normalt gjennom tilkobling til kommunale vannledninger. I bebyggelse med liten spredningsfare, kan kommunen velge å løse slokkevannsforsyningen ved at brann- og redningsvesenet bruker passende tankbil, jf. forskrift om brannforebygging § 21 andre ledd. Dersom kommunen velger å løse slokkevannsforsyningen ved bruk av tankbil, bør forutsetningene for et slikt valg inngå i en beredskapsanalyse, sammen med rammebetingelsene for utbyggingsområdet. Kommunen bør utarbeide et slokkevannskart som viser hvor tankbil kan benyttes. For det tilfellet at det ikke fremgår av analyser eller et slokkevannskart om tankbil kan benyttes i et aktuelt område, er det fortsatt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om tankbil er tilstrekkelig til å dekke deres behov for slokkevann.

Det lokale brann- og redningsvesenet avgjør om tankbil kan benyttes som slokkevann

Dersom det skal prosjekteres med tankbil som løsning for slokkevann, og denne løsningen ikke fremgår av brann- og redningsvesenets analyser eller slokkevannskart, må dette avklares med det lokale brann- og redningsvesenet. Brann- og redningsvesenet avgjør om tankbil kan brukes eller ikke. Dersom brann- og redningsvesenet ikke aksepterer bruk av tankbil, må slokkevann løses på en annen måte.

Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs

 1. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.
 2. I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden.
 3. Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei.
 4. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.
 5. Slokkevannskapasiteten må være:
  1. Minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse
  2. Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse
 6. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping.

Preaksepterte ytelser for vannforsyning innendørs

 1. I byggverk med flere enn 8 etasjer (øverste gulv med høyde over 23 meter) må følgende være oppfylt:
  1. Det må installeres stigeledning med tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokkevann.
  2. Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg. Vannuttakene plasseres der det er mest hensiktsmessig, vanligvis i trapperom.
  3. Stigeledningen må være dimensjonert for trykkøkning og kunne stå tom eller være tilknyttet vann-nettet.
  4. Det må være mulig å koble til brannvesenets pumper på bakkeplanet. Tilkobling til stigeledning må fortrinnsvis være på utsiden av byggverket og i umiddelbar nærhet til inngang. For å muliggjøre sikker vannforsyning ved røykdykkerinnsats må det være 2 parallelle tilkoblinger med egne stengeventiler til hver stigeledning. Tilkoblingspunkt og vannuttak på stigeledning må være godt synlig og merket.
 2. Stigeledning må beregnes hydraulisk.
 3. I byggverk med mindre brannceller og inntil 25 meter røykdykkerinnsats må stigeledning dimensjoneres for 500 liter per minutt (2 strålerør à 250 liter per minutt).
 4. I byggverk med store brannceller og inntil 50 meter røykdykkerinnsats må stigeledning dimensjoneres for 750 liter per minutt (3 strålerør à 250 liter per minutt).

 

Det kan ikke legges til grunn at tankbil er tilgjengelig til enhver tid da ingen av MGB sine stasjoner som har tankbil har vaktordning året rundt.