Vedrørende medieoppslag om tilsyn- og feiegebyr på fritidsbolig/sel

De siste dagene har det kommet fram i forskjellige media som Hytteforum, sosiale media og lignende, at en rettskraftig dom får betydning for mange hytteeiere. Her ligger ei kortfatta forklaring om hvorfor dette ikke gjelder Midt-Gudbrandsdal brann & redningsteneste og eierkommunene.

Vedr. medieoppslag om innbygger i Fjord kommune som nektet å betale tilsyn/feiegebyr for sin fritidseiendom. 

En eier av fritidseiendom i Fjord kommune nektet å betale tilsyn/feie gebyr, fordi kommunen ikke kan kreve gebyr dersom det ikke er behov for tilsyn og feiing. Han ville ikke betale for en tjeneste som ikke var utført. 

Saken i dette er at Fjord kommune har en lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Denne lokale forskriften (§4 Gebyr) har Frostating Lagmannsrett kommet frem til at tolkningen av 2. ledd er en presisering av 1. ledd og dermed antitetisk(motsetningstolking), slik at det ikke kan kreves gebyr der feiing og tilsyn ikke er utført i andre tilfeller enn de som utrykkelig er nevnt. 

MGB sine eierkommuner har ingen slik lokal forskrift, og våre eierkommuner vil derfor ikke bli berørt av denne domsbeslutning.

 

https://www.fjord.kommune.no/_f/p51/ic04ea34b-add0-4f88-872a-6c885d6cd96e/vedteken-forskrift-om-feiing-og-tilsyn-for-fjord-kommune.pdf

 

https://lovdata.no/dokument/LFSIV/avgjorelse/lf-2023-104673