Ofte stilte spørsmål

Hvor mange røykvarslere trenger jeg?

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Hva er kravet til slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig ?

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.
Hvor lang tid er det mellom hver gang boligen/fritidsboligen får besøk av feier/tilsynspersonell ?

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko.

Ut ifra en risikovurdering kan hyppigheten være ifra 2-8 år

Trenger jeg å melde ifra til brannvesenet når jeg har installert nytt ildsted?

Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Her har kommunen en mulighet til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget enklere, herunder beskrivelse av endringene, samt ildstedets type og fabrikk.

Trenger jeg å søke om tillatelse når jeg skal oppføre ny skorstein, eller rehabilitere eksisterende skorstein?

Oppføring og rehabilitering, av skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Trenger jeg søke eller få tillatelse til å installere, endre, eller reparere ildsted ?

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.