Risikobasert tilsyn og feiing

Ansatte i Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing piper og ildstederI tråd med Forskrift om brannforebygging har Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) lagt om sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert.
 

PRIORITERER BOLIGER MED HØYERE RISIKO FOR BRANN

MGB sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås.
Alle boliger i MGB sine 3 eierkommuner vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. 
Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.
Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre tilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere
.

 

 

FAGLIGE VURDERINGER

Feieren på boligtilsyn ser på om ildsted, røykvarslere, slukkeutstyr og pipe er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om riktig fyring. 
Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om boligens fyringsanlegg trenger feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.
Hvis det er unormale mengder sot i pipen kan feieren sette pipen på tettere oppfølging en periode. Vurderingen om en pipe må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger. 

Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger.

  

FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING § 14 - KARTLEGGING AV RISIKOEN FOR BRANN 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen.
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.