Melding om arrangement

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokale tilsynsmyndigheter, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Arrangementer

Brannvesenet er opptatt av brann- og personsikkerheten ved større arrangementer i Midt-gudbrandsdalen. I den sammenheng vises det til meldeplikten i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v (brann- og eksplosjonsvern loven) § 7 - tiltak ved store arrangementer:

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokale tilsynsmyndigheter, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten


Brannsikkerhet ved arrangementer

Hvis DU skal avholde større arrangementer er sikkerhet en grunnleggende del av et vellykket arrangement. Det finnes mange eksempler fra andre land der mangel på nettopp dette har fått store og alvorlige konsekvenser.

En avgjørende del av brannsikkerhetsarbeidet er å foreta en risikoanalyse som innebærer kartlegging, analyse og forebygging av brannfaren i forbindelse med arrangementet.

Ansvar i forbindelse med brannsikkerhet avhenger av om lokalet eies eller leies. Hvis arrangøren selv eier lokalene, har han fullt ansvar for både forebyggende og utøvende brannsikkerhetsarbeid. Hvis arrangøren leier lokalet, har han det utøvende ansvaret under arrangementet. Under et arrangement må arrangøren alltid ha en ansvarlig for brannsikkerheten (brannansvarlig).

Forskrift om Brannforebygging regulerer alminnelig plikter til å forebygge brann og eksplosjon. Den stiller brannforebyggende minstekrav til eier og bruker av en bygning og til virksomhet det her er tale om.

Når det skal avholdes konserter er brannsikkerhet viktig. Slike arrangementer øker risikoen for brann, og konsekvensene av en brannulykke kan være svært alvorlige når mange mennesker er samlet på et lite sted. Göteborg - brannen i 1998 førte til 63 dødsfall i et musikklokale som følge av at en av rømningsveiene var blokkert. Det er derfor svært viktig at bygning og utstyr er vedlikeholdt og kontrollert, og at rutiner er godt innarbeidet for å forebygge og redusere skadeomfang.

 

Les hva DSB har skrevet om brannsikkerhet og arrangementer.
 


Melding om arrangement

Send mail til: post@mgb.no merket "Melding om arrangement" i subjekt rubrikken.
I mailen skal følgende beskrives:

  1. Tid og sted for arrangementet
  2. Ansvarlige personer / kontaktinformasjon
  3. Arrangementets innhold (bygningsbeskrivelse, innstallasjoner, branntekniske hjelpemidler)
  4. Arrangementets omfang (antall personer, tekniske hjelpemidler, arealer, og annet som er involvert)
  5. Sikkerhetsprosedyrer rundt arrangementet rettet mot brannsikkerhet / personsikkerhet (risikoanalyse)
  6. Beskrivelse av rømningsveier sett i forhold til persontall og tilgjengelig rømningstid
  7. Prosedyrer for evakuering
  8. Oversikt over sikkerhetspersonell (antall, rutiner, ansvar, opplæring)
  9. Tilrettelegging for redningspersonllets adkomst til og i byggverk/område 
  10. Eventuelt andre punkter som er viktig for den totale sikkerheten ved arrangementet

Melding om arrangementet skal sendes Brannvesenet senest 14 dager før hendelsen, slik at det foreligger god tid til å skaffe nødvendig informasjon, samt gjøre nødvendig grep for å opprettholde en tilfredsstillende sikkerhet for publikum.


Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til Leder forebyggende Tor Engum på tlf  91 84 57 87 eller branninspektør, Ole Kristian Slåen på tlf:  90 93 81 51eller på mail: tor@mgb.no eller ole.kristian.slaaen@mgb.no