Feieravdelingen

           

Fra 01.01.2009 er feietjenesten lagt om til behovsprøvd feiing.

Feietjenesten er en del av brannvesenets lovpålagte forebyggende oppgaver. I feietjenesten inngår feiing av skorsteiner og boligtilsyn. Boligtilsyn er en utvidet kontroll av fyringsanlegg i private boliger, der særlig pipe, ildsted og brannmurer blir viet oppmerksomhet med blikk for brannsikkerheten. I kommuner som Midt-Gudbrandsdal brannvesen har ansvar for, har det til nå vært tilbudt feiing hvert år. Fra 01.01.2009 vil boligtilsyn bli en større del av feierens hverdag.  Færre og færre husstander har behov for årlig feiing på grunn av nye ovner og endret fyringsmønster.

Fortsatt vil det være slik at feiervesenet skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg blir feid, men etter behov ut fra registrert sotmengde ved feiing gjennom flere år. Men minst en gang hvert fjerde år. Mange vil fortsatt ha behov for årlig feiing, men de fleste vil få feiing hvert andre år.

Som ledd i et mer utvidet forbyggende arbeid mot brann, vil feiervesenet kunne gi råd og tips om hvordan branntilløp og brann kan forebygges ved enkle midler.

Feieren som har jevnlig kontakt med hjemmene, kan bidra med opplysninger spesielt om fyringsrutiner, og alt som omhandler piper og ildsteder, men også når det gjelder rømningsveger, slokkeutstyr og varslingsutstyr.

Dagens feierutdanning er slik at feieren skal kunne være en rådgivende samtalepartner for på sikt å få ned tallene på boligbranner.

 Som mottaker av feietjenester vil den enkelte huseier erfare at omleggingen vil bety endret feiehyppighet og en annen form for tjeneste. Tjenesten skal være selvfinansierende, så gebyrfastsettelsen vil bli etter selvkostprinsippet som i dag. Kommunene vil kreve inn feiegebyret årlig som tidligere.

Målet med omleggingen er bedret brannsikkerhet i alle husstander. Det er brannvesenets ønske å imøtekomme publikums behov for økt sikkerhet og håper alle vil bidra til at omleggingen kan skje på en positiv og rasjonell måte.