ÅRSBERETNING FOR MGB 2014

 

 

TJENESTER

Tjenesten har fungert etter vedtatt brannordning, med tjenester innen beredskap mot brann/ ulykker, forebyggende arbeid etter § 13 og feiertjenesten.

ORGANISASJON/BEMANNING

Overbefal

Feiere

Lærling

Kontor

Mannskaper

1 Brannsjef

1 Leder beredsk.

1 Leder forebygg.

1 Branninspektør

3 Bolig

1 høyst. hytter

1 lærling i feierfaget

1/2konsulent/sekret

8 Fåvang

8 Ringebu

8 Sør-Fron

8 Vinstra

8 Skåbu

VIKTIGE HENDELSER OG TJENESTER 2013

BEREDSKAP

Totaltallet på utrykninger gikk fra 204 i 2013 til 222 for 2014. Dette er det høyeste utrykningstall noensinne. Statistikk er vist under:

 

Bil-

brann

Pipe-brann

Annen brann

Brann hindrende tiltak

Brann i bygn.

Vann skade

Akutt forurens

Ambulanse assist

Annen assist

Trafikk ulykke

Aba

2012

13

16

16

2

7

3

2

3

16

32

53

2013

6

12

25

-

20

8

3

7

53

21

49

2014

2

6

43

14

35

 

3

11

26

40

42

Sommeren var varm og tørr og ledet til mange branner og branntilløp i skog og mark. Vår strategi med å gå på med mye ressurser i starten for raskt å få kontroll, har i noen tilfeller gjort at vi har unngått større og langvarige branner. Tallet på trafikkulykker viser en klar økning, men de fleste var av mindre alvorlig art. Det er registrert 1 person omkommet i trafikkulykke for 2014. Tallet på bygningsbranner gikk opp for andre år på rad, dog fra et svært lavt utgangspunkt i 2012.

Skal en nevne en hendelse som sitter igjen etter året, er det eksplosjonen i grisefjøs på Forr som peker seg ut. En alvorlig, krevende og svært spesiell hendelse.

Øvelser, opplæring og drill for beredskapsstyrken har gått som planlagt, med stadig større fokus på kvalitet og målrettet innsats/arbeid. Den store anleggsvirksomheten på E6 har rettet fokus mot beredskap i anleggs- og driftsfase for den nye vegen. Samarbeid med entreprenører og vegvesen om sikkerhet og beredskap har vært godt.

Leder beredskap legger ned et stort og viktig arbeid på sitt fagfelt. Å opprettholde innebygde kvaliteter og holde seg i forkant på kompetanse- og materiellsiden, krever hardt, målrettet fokus og arbeid.

FOREBYGGENDE

Avdelingen har hatt stabil bemanning gjennom året. Arbeidet har gått etter oppsatt for tilsyn og oppfølging særskilte brannobjekter, eksterne øvelser og informasjonstiltak.

Forebyggende avdeling har gjennomført teoretiske og praktiske øvelser mot 928 personer. Vi har i tillegg deltatt på alle nasjonale kampanjer gjennom året, samt andre informasjonstiltak.

Alle tilsyn etter §13 ble gjennomført (120 stk ). Tallet på objekter har økt med 8 i 2014

Tilsyn § 13                               

Ringebu

Sør-Fron

Nord-Fron

Totalt

46

28

46

120

FEIEAVDELINGEN

Feieavdelingen har bestått av 4 faste stillinger, samt lærling. Behovsprøvd feiing gjennomføres, Bemanningssituasjonen har vært stabil, slikt at arbeidet har kunnet følge årsplanen. Feiing tilbys nå som regel vår, sommer og høst, mens det gås boligtilsyn på vinter.

Ringebu                       Feiing/tilsyn

Sør-Fron                       Feiing/tilsyn

Nord-Fron                  Feiing/tilsyn

Høystandard                             Feiing/tilsyn

966/186

549/295

1346/121

649/34

ØKONOMI

Avd

Budsjett 2014

Inntekt-forbruk

Avvik i kr

%

Brannvesen

17.616952

17.972392-15.702659

2.269733

12,6% overskudd

Feiervesen

  3.905500

3.473233-3.336530

136703

3,9% overskudd

Budsjettrammen for brannvesenet i driftsåret var på kr 17.616952,-  For året 2014 framkommer et mindre-forbruk på vel kr 2.27 mill. På lønnssida kom vi ut omtrent i balanse, postene sett under ett. Beregning av KLP og arbeidsgiveravgift utgjør et pluss på ca kr 950.000. Det ligger trolig en feil i kommunens budsjettmodul for utregningen. Rente og avdragsutgifter gir ca kr 287.000. Midler fra bundet fond, kr 150.000, som var lagt inn i budsjett til opplæring, ble ikke benyttet. Utover disse store enkeltpostene, kommer mindre-forbruket som summen av en rekke driftsposter. Innkjøpsstopp fra sept/okt førte til at kun det aller nødvendigste ble gjort av innkjøp. Innleide tjenester ble billigere enn budsjettert. Vi ble ikke fakturert for hele året for nødnett pga av prøveperiode.( ca kr 90.000 )

I snitt har vi unngått langvarige og krevende innsatser, men antallet utrykninger har økt.

Som følge av dette har økonomien vært god.

Den materielle standarden er fortsatt tilfredsstillende og er ivaretatt gjennom vanlig driftsposter for materiellet, uten behov for kostbare gjenanskaffelser.

MGB overtok ansvaret for selvkostregnskapet innenfor feiertjenesten i 2013. Et samlet regnskap for dette på et sted har gitt god kostnadskontroll. Gebyr- og feierbaser er avstemt og følges opp kontinuerlig, slik at kommunene får krevd inn brukerbetaling fra alle. Overdekning settes på fond og vil komme brukerne til gode i senere budsjetter. Årets overskudd er mer enn halvert fra 2013, noe som var beregnet.

UTVIKLING OG FRAMTID

Årlig flommer, ras og skred, peker stadig sterkere i retning av følger av klimaendring, selv i vårt lille distrikt. For å lykkes med samfunnssikkerhetsarbeidet framover, må kommuner og andre i større grad enn i dag jobbe i et større perspektiv innen samfunnssikkerhet, på tvers av sektorer og aktører. Arbeidet må bli mer kunnskapsbasert og aktørene må opptre mer nysgjerrig og ha evne og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.

Om de flom- og ras-situasjoner vi har hatt til nå skyldes dårlig vær eller dårlig planlegging, arbeid og utførelse skal være usagt, men sikkert er det at et villere og våtere klima vil forsterke de utfordringer vi har hatt fram til nå, hvis og når det slår til.

Katastrofer og akutthendelser vil alltid kunne ramme et samfunn. Jo mer komplisert et samfunn blir, jo verre blir det å forutse og ha god beredskap for å ivareta det nødvendige som skal til for å opprettholde viktige funksjoner.

Forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid vil trolig bli et viktigere tema framover. Gode ROS-analyser og beredskap dimensjonert etter dette, vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig.

SLUTTKOMMENTAR

Brannsjefen takker ansatte, overordnede og politikere for en god innsats for MGB i 2013. En særlig takk til de deltidsansatte mannskaper som gjennom sin frivillige innsats utgjør ryggraden i brann- og redningsberedskapen. 

Ringebu 05.02.2015

Per Martin

Brannsjef MGB