Nye regler for Brannvarsling og slukkeutstyr i boliger og fritidsbolig

Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling.

Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig. 

§ 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig1

Eieren2 av boliger3 og fritidsboliger4 skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg5 eller et tilstrekkelig antall6 røykvarslere7. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje8, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom9. Alarmen skal kunne høres tydelig10 på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr11 som kan brukes i alle rom12:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og

fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger13, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

1) Bestemmelsen fastsetter minstekravene til utstyr som skal varsle brann og brukes til brannslokking i boliger og fritidsboliger.

(2) Eieren er den som har grunnbokshjemmelen til byggverket.

(3) Alle byggverk som er godkjent til boligformål etter plan- og bygningsloven.

(4) Alle byggverk som er godkjent som fritidsbolig etter plan- og bygningsloven.

(5) Alle brannalarmanlegg som er godkjent til bolig- og fritidsboligformål etter plan- og bygningsloven eller anlegg etter regler for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon.

(6) Det generelle kravet om tilstrekkelig antall røykvarslere eller brannalarmanlegg kan i enkelte tilfeller være strengere enn minstekravene i neste setning. I unntakstilfeller kan det derfor være behov for flere detektorer eller alarmer for å gi tilstrekkelig brannsikkerhet.

(7) Alle røykvarslere som er godkjent til bolig- og fritidsboligformål etter plan- og bygningsloven.

(8) Hva som regnes som en etasje er definert i TEK 10, § 6-1 Etasjeantall

(9) Dekningsområdet tilsvarer minstekravet til varslingsutstyr i nye byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, se forskrift om tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 § 11-12 andre ledd bokstav b) med veiledning.

Veiledning til forskrift om brannforebygging – versjon 1.0 28.12.2015

Side 18

 

(10) Alarmstyrken bør være minst 60 dB inne på hvert rom med lukkede dører.

(11) Bærbart brannslokkeapparat skal være godkjent etter § 23 i denne forskriften, eller etter tilsvarende bestemmelse i tidligere forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

(12) Slokkeutstyret må være lett tilgjengelig ved brann. Det bør være slokkeutstyr i hver etasje, og avstanden mellom hver slokkeenhet bør ikke være mer enn 25 meter.

(13) Kontrollen består vanligvis av en kombinasjon av egenkontroll og kvalifisert kontroll.

Kort om bestemmelsen - hvorfor er det krav til røykvarslere og slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger?

De fleste som omkommer i brann i Norge, omkommer i bolig.

Forebyggendeforskriften fastsetter minstekravene til utstyr i boliger og fritidsboliger der byggverket ikke er omfattet av strengere krav i andre regelverk. Nye boliger vil som regel være omfattet av strengere krav i plan- og bygningsloven.

Ansvarlig og bidragsytere - hvem er ansvarlig for at byggverket har røykvarsler og slokkeutstyr?

Anskaffelse, plassering, kontroll og vedlikehold av røykvarsler og slokkeutstyr er eierens ansvar.

Selv om kontroll og vedlikehold er overlatt til leier i samsvar med husleieloven § 5-3, vil eieren være ansvarlig.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell fører register over virksomheter og personer som er kvalifiserte til å utføre vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler.

Gjennomføring - hvordan kan du sørge for at boligen eller fritidsboligen er tilstrekkelig utstyrt?

Alle produkter som skal dekke minstekravene til utstyr for varsling og slokking av brann, skal være godkjent i samsvar med offentlige krav. Godkjente røykvarslere skal være CE-merket, og i tillegg være merket med NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235. Alt slokkeutstyr skal være CE-merket, og dessuten være merket med hvilke typer branner de egner seg til å slokke.

Varslingsutstyret og slokkeutstyret må plasseres i samsvar med produsentens anvisninger, og slik at de sikrer tidlig varsling og effektiv slokking. Det er anbefalt at slokkeutstyr plasseres inne i hver enkelt boenhet, og at røykvarslere blir seriekoblet, slik at alle varsler samtidig. Forebyggendeforskriften § 7 angir minstekravene til dekningsområder.