VEDR FEIETJENESTEN ETTER NY FOREBYGGENDE FORSKRIFT FRA 1. JAN 2016.

 

Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mhp feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr.

 

 

 

BAKGRUNN OM DEN NYE TJENESTEN

Forskrift om brannforebygging iverksatt 1.jan 2016 endrer det forebyggende arbeid som feiertjenesten gjør. Det vil fortsatt tilbys feiing, men i mindre grad og sjeldnere enn før.

I takt med endrede fyringsmønster har behovet for feiing blitt mindre og statistikk tilsier at dagens feiehyppighet ikke er godt forebyggende arbeid. Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver blir derfor rettet inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til fyringsanlegg, vil feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten i bolig/hytte. Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht dette. Dette betyr at alle boenheter, hytter som hus, skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.

 

Midt Gudbrandsdal brannvesen vil trolig fortsette med de 4 feieenhetene vi har i dag, også framover. Tilsynsarbeid etter ny forskrift er langt mer tidkrevende en det arbeid som ble gjort av feiertjenesten tidligere. Risikobasert forebyggende arbeid vil derfor føre til at feierbesøk blir sjeldnere for de fleste men hyppigere for risikoutsatte grupper.

 

FEIE/TILSYNSGEBYR

Det er kommunen gjennom budsjettvedtak som årlig fastsetter feie/tilsynsgebyrene. Gebyrinnkreving skjer i dag årlig, men det er opp til kommunene hvordan og hvor ofte det gjøres.

Feie – og tilsynsgebyr gir muligheter for tanker og misforståelser. Publikum og andre tror som oftest at gebyret er en betaling for utført feiing/tilsyn. Det er feil. Feiegebyret er et gebyr som kommunene ilegger med bakgrunn i forskrift om forebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Forskriftene pålegger kommunene å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten skal betale gebyr og må kreve inn gebyr i henhold til dette.

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30